Home / Истината за храните, Facts about foods / БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – АКЦЕНТИ

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – АКЦЕНТИ

zx620y348r_2166825Безопасността на храната е свързана с присъствието в храната на пренасяни с нея опасни вещества до мястото на консумацията (приемани от потребителя). Тъй като причиняването на опасности за храната може да се случи на всеки етап от хранителната верига, наличието на подходящ контрол навсякъде в хранителната верига е от съществено значение. По такъв начин безопасността на храната се осигурява с комбинираните усилия на всички страни, участващи в хранителната верига.
Организациите в хранителната верига включват от производители на храна за животни и производители на първични продукти, през производители на храни, транспортни и складови компании и поддоставчици, до обекти за търговия на дребно и за обслужване с храни (заедно с взаимно свързани организации, като производители на оборудване, опаковъчни материали, почистващи препарати, добавки и съставки). Доставчиците на услуги също са включени.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ – ИЗВАДКА ОТ ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ

1. „Активни материали и предмети, предназначени за контакт с храни“ са материали и предмети, предназначени да удължат срока на годност, да запазят или подобрят състоянието на опакованите храни. Те са предназначени преднамерено да влагат компоненти, които отделят или поглъщат субстанции във или от опаковани храни или заобикалящата храната среда.
2. „Анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР)“ е система за осигуряване безопасността на храните във всички звена от хранителната верига от добиването на суровините до крайния потребител, която се основава на следните принципи: идентифициране на потенциалните опасности, които трябва да се предотвратят, елиминират или намалят до приемливи нива; идентифициране на критичните контролни точки в технологичния процес, чийто контрол осигурява предотвратяване, елиминиране или намаляване на опасностите до приемливи нива; определяне на критични граници за всяка критична контролна точка, които разграничават приемливото от неприемливото ниво за предотвратяване, елиминиране или намаляване на опасностите; определяне и внедряване на ефективни процедури за мониторинг на критичните контролни точки; определяне на коригиращи действия, когато мониторингът показва, че критичната контролна точка е извън контрол; определяне на процедури за регулярно верифициране ефективността на мерките за прилагане на посочените принципи; определяне на документите и записите, които съобразно естеството и големината на предприятието потвърждават ефективното прилагане на посочените принципи.
3. „Анализ на риска“ е процес, който се състои от три взаимносвързани елемента – оценка на риска, управление на риска и обмен на информация за риска.
4. „Безопасност на храната“ е разбирането, че храната няма да причини увреждане на потребителя, когато тя е приготвена и/или консумирана в съответствие с предвидения начин на употреба.
5. „Валидиране“ е събирането на доказателства, че набелязаните мерки за безопасност са подходящи и ефективни.
6. „Верифициране“ е проверката чрез изпитване и представяне на обективни доказателства за потвърждаване, че определените изисквания са изпълнени.
7. „Вземане на проби за анализ“ е вземане на количество от храни или друго вещество (включително от околната среда), свързани с производството или предлагането на храни, за да се удостовери чрез анализ съответствието им с нормативните изисквания.
8. „Генетично модифициран организъм (ГМО)“ е организъм, с изключение на човешкия, в който генетичният материал е бил променен чрез прилагане на техники, разрешени със специален закон.
9. „Генетично модифицирана храна“ е храна, която се състои, съдържа или е произведена от ГМО.
10. „ГМО за използване във или като храна“ е ГМО, който може да бъде използван като храна или като източник за производство на храни.
11. „Група от производители на храни“ е дружество на земеделски производители и/или производители на храни, учредено по Закона за задълженията и договорите или по Търговския закон, или сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или кооперация по Закона за кооперациите. В дружеството, сдружението или кооперацията могат да членуват и други заинтересовани лица.
12. „Групи храни“ са храни, обединени на базата на техния произход и състав, както следва:
а) мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) риба, рибни продукти и други морски храни;
г) яйца и яйчни продукти;
д) масла и мазнини;
е) зърнени храни и храни на зърнена основа;
ж) картофи и кореноплодни;
з) варива;
и) зеленчуци – сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове;
к) плодове – пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти;
л) ядки и маслодайни семена;
м) захар, захарни и шоколадови изделия, мед;
н) подправки – пресни и изсушени;
о) безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;
п) пиво, вина и високоалкохолни напитки;
р) кафе, чай, какао;
с) други храни – майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и билкови чайове; трапезна сол;
т) месни и месно-растителни консерви;
у) готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид;
ф) храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация.
13. „Добавки в храни“ са всякакви вещества, които обикновено не се използват самостоятелно като храна или като типични съставки на храна, независимо от това, дали имат хранителни свойства, и чието умишлено добавяне по технологични съображения към храната при производството, преработката, обработката, опаковането, транспортирането или съхраняването й, ги превръща или се очаква да ги превърне, директно или индиректно, в съставка на храната или на нейни вторични продукти.
14. „Добра практика“ е системата от основни хигиенни и технологични правила за работа, които се прилагат при производството и търговията на храни, за да се сведе до приемлив минимум рискът от замърсяване на храните чрез производствена или човешка дейност. Правилата се отнасят до проектирането, състоянието и поддържането на сградите, помещенията, машините, апаратите и техническите съоръжения, използваните суровини, основни, спомагателни и опаковъчни материали, тяхното приемане и съхраняване, хигиената и обучението на персонала, системите за проследяване и контрол на качеството и технологичния процес, воденето на документация.
15. „Документ“ е информацията и нейният носител.
16. „Еквивалент“ са различни системи или мерки, които са в състояние да постигнат едни и същи цели.
17. „Еквивалентност“ е способността на различни системи или мерки да постигнат едни и същи цели.
18. „Етап на производство, преработка или дистрибуция“ е всеки етап, включително внос, от производството на дадена храна до доставянето й на крайния потребител, включително първичното производство, съхраняването, транспортът и продажбата.
19. „Етикетиране“ са всички текстове, обозначения, марки на производителя и търговски марки, изображения и знаци, които придружават или се отнасят за дадена храна и са нанесени върху опаковката й под формата на етикет, пръстен или капак, поставен върху нея, или са отразени в документи, указания и обяви, които ги съпровождат.
20. „Заблуждаваща потребителя храна“ е храна, която е със състав, свойства и характеристики, които не отговарят на нормативните изисквания, но по външен вид, етикетиране, представяне и реклама има претенции за това.
21. „Замърсител“ е всяко вещество, което не е добавено умишлено към храните, а присъства в тях като резултат от производството, включително от дейности, осъществявани при растениевъдството, животновъдството и ветеринарната медицина, преработката, обработката, опаковането, пакетирането, транспорта и съхраняването им, или като резултат от замърсяването на околната среда. Не са замърсители чужди тела, като части от насекоми, косми от животни и др.

About Томислав Ризов

Провери също

ЗАМЪРСИТЕЛИ В АЛКОХОЛНИТЕ НАПИТКИ

Битието на българина е свързана с доста висока консумация на алкохолни напитки. Тази особеност повдига …

%d блогъра харесват това: